ORGANISATIE

Pdf/printversie van het Uitvoeringsprogramma: klik hier

De Bestuurscommissie Veenhuizen en het Ontwikkelingsbureau Veenhuizen (OBV) hebben een centrale rol bij de ontwikkeling van Veenhuizen.

 

De bestuurscommissie stelt de kaders vast, zorgt voor afstemming van het overheidsbeleid, bewaakt de voortgang en is opdrachtgever voor het OBV. De commissie bestaat uit de burgemeester van Noordenveld, een gedeputeerde van de provincie Drenthe en een vertegenwoordiger van het Rijk

 

Het Ontwikkelingsbureau Veenhuizen vervult een centrale rol bij de uitvoering. Het initiëren, voorbereiden, verbinden, faciliteren en coördineren van ontwikkelingen zijn kerntaken van het OBV. Verschillende partijen met eigen taken en bevoegdheden zijn betrokken bij de ontwikkeling, het beheer en onderhoud van Veenhuizen. Afstemming gebeurt in het Regionaal afstemmingsoverleg. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering/financiering van wettelijke taken en van concrete programma’s en projecten ligt bij de betreffende (overheids)organisatie.
Met de NOM wordt samengewerkt in de acquisitie van de bedrijven.

RIJK ZOEKT NIEUWE EIGENAAR VOOR VEENHUIZEN

 

Vervolg Home ...  Wel om de bijna 80 gebouwen verspreid in Veenhuizen en (bos- en cultuur) gronden die voorheen een Justitiefunctie hadden. De belangstellingsregistratie heeft opgeleverd dat er meerdere partijen zijn die kenbaar hebben gemaakt interesse te hebben in de vastgoedportefeuille.

 

Het bijzondere verhaal van Veenhuizen doorvertellen

Wat willen we graag met Veenhuizen? We zoeken een nieuwe eigenaar die de mogelijkheid krijgt om het bijzondere verhaal van Veenhuizen een vervolg te geven. Er is ruimte voor een vernieuwende aanpak, gebaseerd op erfgoedwaarde en met aandacht voor duurzame ontwikkeling.

Kansen liggen vooral in de monumentale waarde van de gebouwen en de bijzondere samenhang tussen functies (arbeid, detentie en zorg), gebouwen en verkaveling. Het is de bedoeling dat het af te stoten deel als één geheel overgaat.

 

Hoe verloopt het proces van vervreemden?

Nu er meer belangstellenden zijn, start er in november 2019 een openbare inschrijving voor het gehele ensemble vastgoed. Potentiële partijen wordt gevraagd aan te tonen dat zij beschikken over deskundigheid in en ervaring met het exploiteren en (her)-ontwikkelen van monumentaal erfgoed. Geschikt bevonden partijen mogen een visie indienen op de toekomst van Veenhuizen. Na toetsing van deze visies door een beoordelingscommissie wordt aan (maximaal) 5 partijen de gelegenheid geboden om de procedure te vervolgen met een verdiepingsslag op de visie en businesscase. Het gehele traject, van begin tot eind (tot en met gunning), kent een doorlooptijd tot begin 2021.

 

Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor de vervreemding van het ensemble aan Rijksvastgoed in Veenhuizen en daar kunt u ook terecht met eventuele vragen over het proces.

(Rijksvastgoedbedrijf: michiel.vonbonninghausen@rijksoverheid.nl)

© Toekomst Veenhuizen – copyright – sitemap – contact