landinrichtings project

Landinrichting Veenhuizen

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het restaureren en herbestemmen van de vele monumentale gebouwen in Veenhuizen. Ook de inrichting van de publieke ruimte, bijvoorbeeld de wegen en de aanleg van parkeerplaatsen, heeft veel aandacht gehad. En we zijn trots op het resultaat. Tijd om nu eens goed naar het buitengebied te kijken en zien of we ook daar stappen kunnen zetten waar iedereen baat bij heeft.

 

Planvorming

Om dit te realiseren is eerst met de grondeigenaren en grondgebruikers in het landelijk gebied van Veenhuizen een verkenning uitgevoerd naar de inrichtingswensen van de betrokken partijen. Daarna is besproken op welke wijze de wensen uitgevoerd kunnen worden. Eindresultaat hiervan is dat in het eerste kwartaal van 2016 wordt gestart met het maken van een landinrichtingsplan. Een belangrijke partij bij de opstelling van het plan is de landbouw. Met hun is afgesproken het project stapsgewijs te gaan oppakken, waarbij de landbouw er de voorkeur aangeeft dat het ruilen van de landbouwgronden op vrijwillige basis gaat plaatsvinden. In het te ontwikkelen plan wordt ook gekeken naar de aanleg van een nieuw fietspad in de richting van Een en de uitvoering van de ingebrachte plannen voor het landschap.

 

Planning

Gedeputeerde Staten stellen in februari 2016 de Landinrichtingscommissie Veenhuizen in die de plannen voor landbouw, landschap en recreatie gaat oppakken. De in mei 2016 geïnstalleerde Landinrichtingscommissie Veenhuizen gaat een landinrichtingsplan opstellen en in 2017 starten met het ruilproces. Hierbij wordt samengewerkt met grondeigenaren en grondgebruikers. In 2017 en 2018 moeten de plannen voor landschap en recreatie worden uitgevoerd. De opdracht aan de landinrichtingscommissie staat beschreven in de ‘Projectnota Landinrichting Veenhuizen’.

 

© Toekomst Veenhuizen – copyright – sitemap – contact